RODO

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w Umowie sprzedaży, Karcie Informacyjnej, Ofercie Specjalnej oraz Karcie Gwarancyjnej jest Polska Energia Grupa Kapitałowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Franciszka Kamińskiego 19 , 43-300 Bielsko-Biała (dalej: Administrator).

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie pod numerem +48 33 499 69 00 w godzinach 9.00-16.00 lub mailowo pod adresem: biuro@polskaenergia-gk.pl

Cel, okres przechowywania oraz podstawa przetwarzania danych

Twoje dane Administrator będzie wykorzystywał w poniższych celach:

1) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a Administratorem, w tym realizacja Twoich praw gwarancyjnych (serwis gwarancyjny) – przez czas trwania Umowy sprzedaży, rozliczeń po jej zakończeniu oraz czas trwania praw gwarancyjnych (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży),

2) realizacja Oferty Specjalnej (jeżeli zaakceptujesz jej warunki) – przez czas realizacji oraz rozliczeń po jej zakończeniu (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy),

3) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe (podstawą przetwarzania są przepisy prawa),

4) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – przez okres, przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy sprzedaży, w tym praw gwarancyjnych, oraz Oferty Specjalnej, w przypadku akceptacji jej warunków (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora),

5) tworzenia zestawień, analiz i statystyk sprzedaży na potrzeby wewnętrzne Administratora; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania Umowy sprzedaży i wynikających z niej praw gwarancyjnych, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy sprzedaży (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

6) prowadzenie przez Administratora działań marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody Administrator będzie prowadził wobec Ciebie marketing, w tym przekazywał oferty handlowe oraz informacje o promocjach – do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ten cel (podstawą będzie Twoja niezależna zgoda, o ile ją wyrazisz).

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Twoich danych będą sprzedawcy Administratora oraz inne podmioty pośredniczące w sprzedaży jego produktów lub organizacji akcji marketingowych, autoryzowane serwisy Administratora, podmioty świadczące Administratorowi usługi IT, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską oraz świadczące inne usługi niezbędne do prowadzenia przez Administratora działalności i realizacji zawartych z Tobą umów. Odbiorcy mają siedziby w Polsce, Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zgoda na działania marketingowe

Udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może być przez Ciebie w każdej chwili wycofana (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

Przysługujące prawa

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z tych praw, w tym z prawa do wycofania zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie, wysyłając maila na adres: biuro@polskaenergia-gk.pl lub dzwoniąc pod numer tel. +48 33 499 69 00 (w godzinach 09.00 – 16.00).

Skarga do organu nadzoru

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób naruszający Twoje prawa.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji Oferty Specjalnej (jeżeli zaakceptujesz jej warunki), ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży oraz realizacji Oferty Specjalnej (jeżeli zaakceptujesz jej warunki).

Profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływających.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):
Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.